~ පර්චස් 17.2 ක ඉඩමක්. ~ නාගොඩ හන්දියේ සිට කිලොමීටර් 1.5 ක දුරින්. ~ දොඩන්ගොඩ අධිවේගී පිවිසුමේ සිට කිලොමීටර් 6 ක් පමණි. ~ ගල්ලස්ස හන්දියේ සිට වෙනිවැල්කැටිය පාරේ මීටර් 250 පමණි. ~ මනාව සෑකසු බිමක් සහිතව පිරිසිදු ඔප්පු සහ නිරවුල් මායිම් ~ අඩි 20 ක පාරක් ඉඩමටම හිමිය. ~ ඉඩමට පැමිනීමට පාරවල් 2 ක් ඇත. ~ ඉ...

Dodangoda
250000.00 Rupees
Real estate
Read more