විසදුම් සපයන්නේමි. තවද කෙන්ද්‍ර පරික්ෂාව,පොරොන්දම් පරික්ෂාව,සුභ මුහුර්ත සකස් කිරීම අතුලු සියලුම ජෙයාතිෂ කටයුතු සඳහා පහත දුරකතන අංකයෙන් හෝ ලිපිනයෙන් තොරතුරු විමසන්න.

Check with seller
Services
Read more

U want to make NEW kendra chart for Newly born Child ?? ARE YOU IN LOVE AFFAIR OR MARRIAGE PROPOSAL ??? we provide you a ...

600.00 Rupees
Services
Read more

... geewam oushada thel misra yanthrayak.onama joythisha katayuththak sandaha.Senasuru dewolak sandaha idamak parithyaga kala haki aya ...

Check with seller
Services
Read more

HOROSCOPE,CENTRE MAKING,FORTUNE SAYING,PORONDAMBEHOLDING,BABY NAME CREATE, RUWAN PRADEEP KULATHUNGA, NO:72/6,"PRADEEPWILA",ALASWATTA,KIRIMATIMULLA,TELIJJAVILA, MATARA I

500.00 Rupees
Services
Read more

horoscope ,birth chart , remove evil curse and ghost , making more money and rice mantra, new house mantra pooja, marriage problems , dhosam pooja, vasthu I do not want

Check with seller
Services
Read more